Under the wings of
Sokołów
Care and attention are inscribed permanently in our ecosystem.

Care and attention are inscribed permanently in our ecosystem. We are a company that attaches great importance to maintaining the highest safety standards – both in the context of our employees and the products, which we share with consumers. All our activities, aimed at bringing the final product to the consumers, are carried out in line with the Quality Management System, which is in operation in all our plants. This system is based on recognized international BRC and IFS standards, which consider both the requirements of food law, as well as requirements relating to the ethical aspects of the company operations.

Quality without compromise results in positive customer feedback

We control all important food safety parameters every day and at every stage of production. This verification is carried out continuously by qualified specialists who carefully check the temperature, the sanitary condition of the premises, assess the quality of ingredients and verify compliance with safety rules and time periods for the various stages of production. To maintain the excellent quality and freshness of products, both in food production and in distribution, we have also introduced a series of procedures, such as Good Manufacturing Practice and Good Hygiene Practice, which rigorously define the principles that guide our employees. Our advantage is the ability to draw meaningful conclusions from food safety activities – thanks to individual registration and documentation of individual inspection results, we can constantly improve the manufacturing process of our products. Moreover, our facilities are under constant supervision of Veterinary Inspection, which directly enforces compliance with legal requirements relating to food safety. The combined internal and external monitoring system guarantees consumers safe and excellent-quality products.

Pod skrzydłami Sokołowa

Jakość bez kompromisów odpowiada za pozytywne opinie klientów

Każdego dnia i na każdym etapie produkcji kontrolujemy wszystkie istotne ze względu na bezpieczeństwo żywności parametry. Weryfikacja ta odbywa się w sposób ciągły, a za jej prowadzenie odpowiedzialni są wykwalifikowani specjaliści, którzy bacznie sprawdzają temperaturę, stan sanitarny pomieszczeń, dokonują oceny jakościowej składników oraz weryfikują przestrzeganie zasad BHP i okresów czasowych na poszczególnych etapach produkcji. Dla zachowania doskonałej jakości i świeżości wyrobów, zarówno podczas wytwarzania żywności, jak i dystrybucji, wprowadziliśmy także szereg procedur, takich jak Dobra Praktyka Produkcyjna i Dobra Praktyka Higieniczna, które w rygorystyczny sposób określają zasady, jakimi kierują się nasi pracownicy. Naszym atutem jest umiejętność wyciągania konstruktywnych wniosków z prowadzonych działań na rzecz bezpieczeństwa żywności – dzięki rejestracji i dokumentacji poszczególnych wyników kontroli możemy stale doskonalić proces wytwarzania naszych wyrobów. Co więcej, nasze zakłady są pod stałym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, która bezpośrednio egzekwuje przestrzeganie wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa żywności. Połączony system nadzoru – zewnętrzny i wewnętrzny – gwarantuje dostarczanie konsumentom wyrobów bezpiecznych i doskonałej jakości.