Oświadczenie w sprawie dobrostanu zwierząt

Sokołów Podlaski, 01.03.2023

 

OŚWIADCZENIE

W nawiązaniu do informacji i materiałów filmowych, które pojawiły się w artykule „Droga na rzeź” opublikowanym w dniu 6.02.2023 r. na portalu onet.pl, pragniemy zapewnić, iż każde niezachowanie procedur dotyczących dobrostanu zwierząt, spotyka się z naszym głębokim sprzeciwem.

Zapewniamy, iż do zgłoszeń i sygnałów dotyczących możliwości niewłaściwego traktowania zwierząt, podchodzimy niezwykle poważnie. Dlatego niezwłocznie podjęliśmy wszelkie możliwe kroki, których celem jest szczegółowe zbadanie sprawy przedstawionej w wymienionym wyżej artykule.

Dbałość o dobrostan zwierząt na wszystkich etapach produkcji i obrotu, jest dla firmy Sokołów S.A. niezwykle istotna. Służą temu wewnętrzne procedury oraz szkolenia pracowników. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad dobrostanu. W strukturze firmy jest wyznaczone stanowisko Dyrektora Spółki ds. Zrównoważonego Rozwoju i Dobrostanu Zwierząt, a w każdym oddziale, do którego trafiają żywe zwierzęta, jest zatrudniony Inspektor ds. Dobrostanu Zwierząt. Zachowanie procedur dotyczących właściwego traktowania zwierząt, dostarczanych do zakładów Sokołów S.A. podlega ciągłemu nadzorowi i codziennej weryfikacji przez służby zakładowe na etapie przyjęcia zwierząt do zakładu. Proces dostawy, rozładunku, przemieszczania i uboju zwierząt przebiega pod stałym urzędowym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Zakłady Sokołów działają zgodnie z międzynarodowymi, uznanymi certyfikatami, co wiąże się z obowiązkiem przestrzegania restrykcyjnych zasad dotyczących dobrostanu zwierząt.

Ściśle określone zasady dotyczą też naszych dostawców, którzy mają obowiązek dokonywać dostawy środkiem transportu dostosowanym i dopuszczonym do przewozu i rozładunku żywca, a transport musi być wykonywany zgodnie z aktualnymi przepisami transportowymi i przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt. Chcielibyśmy podkreślić, iż w trakcie transportu i rozładunku za zwierzęta bezpośrednio są odpowiedzialni przewoźnicy, którzy nie są pracownikami firmy Sokołów, lecz pracownikami firm zewnętrznych.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że wszystkie nieprawidłowości i niewłaściwe postępowanie ze zwierzętami są zgłaszane Inspekcji Weterynaryjnej, a w stosunku do odpowiedzialnych osób wyciągane są stosowne konsekwencje.

We wspomnianym w materiale okresie czasowym, od września do listopada 2022, w naszym zakładzie w Kole, zaobserwowaliśmy kilka niewłaściwych zachowań i wobec osób nie przestrzegających obowiązujących procedur i zasad, podjęliśmy poniższe kroki:

- udzielenie nagany pracownikowi za nadużywanie klepaczki (narzędzia służącego do przepędzania zwierząt, uwzględnionego w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii);

- zwolnienie pracownika firmy zewnętrznej za brak stosowania się do procedur i poleceń.

Ponadto w styczniu br., wydany został zakaz wjazdu na teren zakładu dla kierowcy, który nie stosował się do obowiązujących procedur oraz poleceń pracowników Magazynu Żywca i lekarza Inspekcji Weterynaryjnej.

Pragniemy również poinformować, iż pod koniec stycznia 2023 roku w zakładzie w Kole odbyły się kontrole Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej. W obydwu przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

Niezależnie od tego, zrealizowaliśmy konkretne działania, które mają być dodatkowym wsparciem w ścisłym przestrzeganiu obowiązujących w naszych zakładach procedur dotyczących dobrostanu zwierząt:

- Inspektor ds. Dobrostanu Zwierząt w zakładzie produkcyjnym w Kole, został zobowiązany do zorganizowania dodatkowego, wzmożonego nadzoru nad procesem rozładunku i przyjęcia zwierząt. Każdy rozładunek zwierząt dodatkowo nadzoruje wykwalifikowany pracownik. Jego zadaniem jest stała, bezpośrednia kontrola przestrzegania zasad i procedur oraz niezwłoczna reakcja w przypadku jakiejkolwiek nieprawidłowości. Takie działanie pozwoli uniknąć przypadków łamania obowiązujących procedur dotyczących dobrostanu zwierząt oraz wyeliminować osoby, które nie będą  przestrzegały tych zasad.

- zrealizowaliśmy dodatkowe, zewnętrzne szkolenia z zasad dobrostanu.

- 13.02.2023 r. odbyło się szkolenie „Praktyczne aspekty postępowania ze zwierzętami przed ubojem w świetle aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony zwierząt”, w którym uczestniczyli pracownicy Oddziału w Kole.

- 24.02.2023 r. przeprowadzone zostało szkolenie „Dobrostan zwierząt podczas załadunku, transportu i rozładunku zgodnie z Rozporządzeniem 1/2005”, w którym udział wzięli dostawcy i przewoźnicy współpracujący z zakładem w Kole, a także nasi pracownicy.

Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 71 osób.

- w celu pełnej transparentności oraz weryfikacji aktualnych procedur, 16 lutego w zakładzie w Kole miał miejsce audyt dobrostanu zwierząt, który przeprowadził zewnętrzny, niezależny ekspert – prof. dr hab. Roman Kołacz. W chwili obecnej czekamy na jego wyniki, które z pewnością pomogą nam jeszcze lepiej zabezpieczyć dobrostan zwierząt trafiających do naszych zakładów. Dodatkowo, w zakładzie w Kole w ostatnim czasie odbyło się kilka innych zewnętrznych, niezapowiedzianych audytów dobrostanu zwierząt, z których żaden nie wykazał nieprawidłowości.

Ponadto wprowadziliśmy wiele zmian porządkowo-organizacyjnych, dzięki którym proces rozładunku zwierząt będzie przebiegać z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie ich dobrostanu. W ramach tych działań, podjęliśmy decyzję o przejęciu odpowiedzialności za zwierzęta od momentu ich wejścia na rampę do wprowadzenia na wagę. Ma to stanowić dodatkowe zabezpieczenie i pełną gwarancję humanitarnego traktowania zwierząt podczas rozładunku.

 

 

Dariusz Jakóbowski

 

 Dyrektor Spółki d/s Zrównoważonego Rozwoju i Dobrostanu Zwierząt