Oświadczenie

Niniejszym oświadczamy, że mięso wołowe dostarczane naszym Odbiorcom jest produkowane w sposób gwarantujący przestrzeganie prawa w odniesieniu do wymagań dotyczących dobrostanu zwierząt oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego.

Informujemy również, że:

• dobrostan zwierząt dostarczanych do zakładów „SOKOŁÓW” S.A. podlega ciągłemu nadzorowi i codziennej weryfikacji przez służby zakładowe na etapie przyjęcia zwierząt do zakładu

• w każdym zakładzie prowadzącym ubój funkcjonuje stały, 24-godzinny monitoring wizyjny obejmujący etap dostawy, przyjęcia i magazynowania zwierząt do momentu ich uboju

• proces dostawy i uboju zwierząt przebiega pod stałym i ciągłym urzędowym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, która w ramach swojego działania kontroluje wszystkie elementy związane z dobrostanem zwierząt oraz bezpieczeństwem produkowanego mięsa, w tym szczególnie:

• dokumentację związaną z dostarczanymi zwierzętami
• ocenę stanu zdrowia zwierząt na etapie ich dostawy do zakładu (SOKOŁÓW kupuje wyłącznie zwierzęta zdrowe)
• ​przestrzeganie zasad dobrostanu zwierząt po ich przyjęciu do zakładu.

Oświadczamy również, że sporadyczne zakupy uzupełniające są dokonywane wyłącznie od znanych i renomowanych firm gwarantujących przestrzeganie zasad postępowania zgodnych z wymogami prawa.

Oświadczamy, że SOKOŁOW S.A nigdy nie otrzymywał bezpośrednio ani za pośrednictwem firm handlowych mięsa wołowego od producenta, którego dotyczył reportaż wyemitowany przez stację TVN.

Pragniemy podkreślić, iż zapewnienie zwierzętom dobrostanu, przestrzeganie obowiązującego w tym zakresie prawa oraz humanitarne postępowanie na wszystkich etapach produkcji i obrotu to zdecydowane priorytety firmy Sokołów S.A. W strukturze firmy jest wyznaczone stanowisko Dyrektora ds. Dobrostanu Zwierząt, a w każdym Zakładzie dokonującym uboju jest zatrudniony Inspektor ds. Dobrostanu Zwierząt. 

Należące do Sokołów S.A. zakłady posiadają uznane globalnie certyfikaty BRC/IFS potwierdzające spełnianie wysokich standardów obejmujących również wymagania odnoszące się do przestrzegania zasad dobrostanu zwierząt. Dodatkowo obowiązują wewnętrzne procedury oraz system szkoleń dla pracowników. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad dobrostanu.

Restrykcyjne zasady obowiązują także wszystkich dostawców, którzy mają obowiązek dokonywać dostawy środkiem transportu dostosowanym i dopuszczonym do przewozu i rozładunku żywca, a transport musi być wykonywany zgodnie z aktualnymi przepisami transportowymi i przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt.

Antoni Gibowicz
Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ w SOKOŁÓW S.A.
(Lekarz weterynarii/Specjalista z Zakresu Higieny Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego)