Komunikacja
z akcjonariuszami

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

POBIERZ DOKUMENT

 

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Zarządy łączących się Spółek "SOKOŁÓW" Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim (jako Spółka Przejmująca) oraz Gzella Osie Sp. z o.o. z siedzibą w Osiu (jako Spółka Przejmowa) zgodnie art. 500 §  2.1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia, podlega bezpłatnemu udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek bezpłatnie udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia uzgodniony dnia 25 listopada 2019 r. w Sokołowie Podlaskim.