Reklamacje

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach obsługi reklamacji jakościowych produktów wyprodukowanych przez Grupę SOKOŁÓW

1.    Administratorem Twoich danych osobowych jest "SOKOŁÓW" S.A. Al. 550–lecia 1, 08–300 Sokołów Podlaski.

2.    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się korzystając z adresu e-mail: odo@sokolow.pl lub pocztą na adres Administratora wskazany w pkt. 1. 

3.    Dane osobowe pozyskane w związku ze złożeniem przez Ciebie reklamacji na produkty wyprodukowane przez Grupę Sokołów będą przetwarzane w następujących celach:

a)    podjęcia działań zmierzających do rozpatrzenia reklamacji, a także związanych z realizacją reklamacji, w tym kontakt mailowy lub telefoniczny umożliwiający zbadanie sprawy, przedstawianie propozycji ugodowych, itp., 

b)    udzielania odpowiedzi na Twoje pisma, wnioski i skargi,

c)    udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach, w tym przed rzecznikiem  konsumentów.

4.    Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w wyniku złożenia i rozpatrzenia reklamacji jakościowej na produkty Grupy Sokołów są:

a)    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b)    zobowiązania reklamacyjnego wynikającego z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady rzeczy i gwarancji jakości oraz art. 74 ust. 2 pkt 6) ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c)    niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci prawidłowego rozpatrzenia roszczeń reklamacyjnych, kontroli prawidłowości prowadzenia postępowania reklamacyjnego, obrony interesów Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.    Jeżeli reklamacja jest składana za pośrednictwem kontrahenta / dystrybutora, źródłem pochodzenia Twoich danych osobowych jest informacja przekazana nam przez kontrahenta / dystrybutora – zgodnie z art. 14 RODO. W takiej sytuacji dane osobowe które przetwarzamy są to w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres do doręczeń, czyli dane które zostały przez Ciebie przekazane naszemu kontrahentowi/dystrybutorowi.

6.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń z rękojmi i gwarancji jakości, a także okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach o rachunkowości oraz okresu niezbędnego do obrony interesów Spółki. Retencja danych trwa 1 rok po upływie terminu rękojmi/gwarancji lub 1 rok po rozliczeniu reklamacji. W innych przypadkach retencja danych trwa 1 rok po upływie terminu przedawnienia roszczeń.

7.    Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (usługodawcy z zakresu m.in. usług IT, księgowych, przewozowych itp.), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

8.    Dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia określonych w tej umowie usług na rzecz Administratora. 

9.    Masz prawo dostępu do twoich danych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.    Zgoda może być w każdym czasie odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11.    Twoje dane nie będą przekazane do państw trzecich. Informujemy, iż ”SOKOŁÓW” S.A. nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, choć samo przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany.